Pedagogické semináře

Semináře Jak vyučovat o holokaustu

Výtvarně-dramatický worskhop, seminář „Jak vyučovat o holokaustu“, jaro 2018.

V Židovském muzeu v Praze a v Památníku Terezín proběhl letos již osmnáctý ročník semináře Jak vyučovat o holokaustu. Třídenní seminář, kterého se zúčastnilo přibližně sedmdesát pedagogů z českých základních a středních škol, proběhl ve dvou termínech (23. – 25. 2. a 9. – 11. 3.).

Účastníci semináře se mohli těšit na přednášky o historii židovského osídlení v Čechách a na Moravě, o terezínském ghettu, psychologických aspektech genocidy, romském holokaustu, antisemitismu a samozřejmě i o tom, jak vyučovat o holokaustu. Součástí programu byla též trojice workshopů, představující některé z aktivit, které nabízí Památník Terezín a Muzeum romské kultury v Brně, a dále komentované prohlídky pražského židovského města, bývalého terezínského ghetta a bývalé policejní věznice gestapa v Malé pevnosti. Za pomyslný zlatý bod semináře však lze jistě považovat setkání s bývalými vězenkyněmi terezínského ghetta Hanou Hnátovou a Helgou Hoškovou.

Ka

Podzimní semináře pro pedagogy

Účastníci semináře na exkurzi v Beit Terezin, listopad 2017.

Účastníci semináře na exkurzi v Beit Terezin, listopad 2017.

Na přelomu října a listopadu 2017 se uskutečnil 13. ročník pedagogického semináře v jeruzalémském Památníku Yad Vashem, který zmíněná instituce uspořádala ve spolupráci s MŠMT ČR a Památníkem Terezín. Seminář absolvovalo 18 pedagogů z ČR.

Program, jehož cílem bylo rozšířit znalosti účastníků o různé aspekty historie holokaustu a představit jim pro tuto problematiku aktuální výukové metody, sestával z řady přednášek a prakticky zaměřených workshopů. Odbornou část programu zahájil profesor Yehuda Bauer přednáškou Holokaust a genocida ve 21. století, na kterou pak navázali další experti především z Yad Vashem. V rámci prezentací výsledků vlastní pedagogické činnosti v daném tématu pak někteří z účastníků představili své projekty a ukázali tak ostatním pedagogům vzdělávací modely realizovatelné ve školách.

Nedílnou součástí programu jsou každoročně i aktivity odehrávající se mimo prostory Yad Vashem. Tentokrát jimi byly komentované prohlídky pevnosti Masada, jeruzalémského Starého města, krátká účast na oslavě šabatu v synagoze aj. K nezapomenutelným momentům semináře patřila exkurze v Památníku Beit Terezín, kde účastníci mj. nahlédli do tamních sbírek a pobesedovali s panem Petrem Langem, pamětníkem terezínského ghetta a dalších nacistických táborů.

Záběr z žákovského filmu Klíč.

Záběr z žákovského filmu Klíč.

Ve dnech 23. – 26. 11. 2017 proběhl v Terezíně již 17. ročník mezinárodního semináře Holokaust ve vzdělávání, který pořádal Památník Terezín a MŠMT ČR. Zúčastnilo se jej 52 českých učitelů, kteří se oproti semináři prvního stupně nyní mohli zúčastnit přednášek a ukázkových workshopů vedených nejen lektory z českých institucí (Člověk v tísni, Židovské muzeum v Praze), ale i přednášejícími z institucí zahraničních (izraelský památník Yad Vashem, polské Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, americké United States Holocaust Memorial Museum, USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, Heroic Imagination Project, německý Dům konference ve Wannsee, nizozemský Dům Anny Frankové a Historický ústav Slovenské akademie věd).

V programu nechyběl ani prostor pro prezentace projektů účastníků či ukázka práce žáků ze ZŠ Trmice, kteří pod vedením učitelek Jindřišky Waňkové a Jitky Löblové zvládli například natočit i tematicky laděné animované filmy. V rámci večerního kulturního programu se účastnici mohli těšit na projekci filmu Daleká cesta (1948), vystoupení Dismanova rozhlasového dětského sboru s operou Brundibár a divadelní představení Jaroslava Achaba Haidlera Pan Theodor Mundstock.

Su+Ka

Semináře pro pedagogy – podzim 2017

Workshop při semináři ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau pod vedením Miroslava Obstarczyka, foto Helena Palová.

Workshop při semináři ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau pod vedením Miroslava Obstarczyka, foto Helena Palová.

Ve dnech 5. – 8. října proběhl ve Státním muzeu Auschwitz – Birkenau v Polsku pedagogický seminář III. stupně, který je již od roku 2002 organizován ve spolupráci MŠMT ČR, Státního muzea Auschwitz-Birkenau a Památníku Terezín. Účastníci – učitelé, kteří za sebou mají v České republice již dva stupně vzdělávacích seminářů zaměřených na téma výuky o holokaustu, absolvovali intenzivní dvoudenní program, jehož součástí byly podrobné prohlídky  táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Na programu byla také prezentace Mezinárodního centra pro vzdělávání o Auschwitz a holokaustu a dále přednášky věnované tématu SS v koncentračním táboře Auschwitz a vyhlazování Sintů a Romů. V rámci workshopů pak bylo učitelům umožněno nahlédnout do archivních a sbírkových fondů muzea.  Za velmi přínosnou označili účastníci zejména možnost seznámit se se vzdělávacími projekty svých kolegů.
O týden později, 12. – 15. října 2017 se konal v Památníku Terezín nadstavbový seminář pro české a polské pedagogy. Bohatý program se v některých bodech lišil pro českou a polskou část účastníků a reflektovat jejich dosavadní znalosti. Zatímco polští učitelé zahájili přednáškou k historii terezínských represivních zařízení a poté absolvovali prohlídku bývalého terezínského ghetta, čeští učitelé měli na programu přednášku o problematice zdravotnictví v ghettu a následně pro ně byla připravena speciální prohlídku po místech v Terezíně, která nejsou běžnému návštěvníku zcela přístupná. Celá skupina pak navštívila depozitář sbírkového oddělení Památníku Terezín a absolvovala přednášky na téma náboženského života v ghettu a psychologických aspektů holocaustu. Jedním s vrcholů semináře bylo též setkání s pamětnicí bývalého ghetta, paní Dagmar Lieblovou. Část programu byla věnována též historii Policejní věznice Terezín v Malé pevnosti. Dle hodnocení účastníků bylo velkým přínosem i samotné setkání českých a polských učitelů a možnost vyměnit si zkušeností s výukou tohoto nelehkého tématu.

Pa+Se

Semináře pro pedagogy „Jak vyučovat o holokaustu“

Již po osmnácté se uskutečnil v pražském Židovském muzeu a Památníku Terezín seminář Jak vyučovat o holokaustu pro pedagogy českých základních a středních škol. Proběhl ve dvou termínech (17. – 19. 3. a 31. 3 – 2. 4.) a zúčastnilo se ho 82 učitelů. Třídenní program zahrnoval přednášky o židovském osídlení Čech a Moravy (včetně prohlídek pražského židovského města), antisemitismu, psychologických aspektech genocidy, terezínském ghettu a romském holokaustu. Účastníkům nabídl i výběr z trojice workshopů, které jim mohly přiblížit různé metody, které lze využít při výuce holokaustu na jejich domovských školách. Výrazným bodem programu bylo i setkání s bývalými vězenkyněmi ghetta Terezín (v prvním termínu to byla Eva Štichová a Bohumila Havránková, v druhém pak Hana Hnátová a Dagmar Lieblová).

St

Seminář pro britské a dánské pedagogy

Britští a dánší pedagogové v seminární místnosti bývalých Magdeburských kasáren

Ve dnech 17. až 20. února 2017 se v Památníku Terezín konal již třetí ročník semináře pro britské a dánské pedagogy. Organizátoři semináře – Holocaust Educational Trust (Velká Británie), Danish Institute for International Studies (Dánsko), Jad Vašem (Izrael) a Památník Terezín připravili pro účastníky velmi bohatý a zajímavý program.

Dvacet devět učitelů absolvovalo zevrubnou prohlídku bývalého terezínského ghetta a bývalé policejní věznice v Malé Pevnosti. Součástí programu byla rovněž přednáška o historii Terezína, kterou přednesl Jan Roubínek, vedoucí dokumentačního oddělení Památníku Terezín. Zajímavým zcela určitě bylo vystoupení bývalého českého velvyslance v Dánsku, Zdeňka Lyčky, který přiblížil osud českých dětí v Dánsku a Velké Británii během 2. světové války. Velmi silným zážitkem pro účastníky bylo bezesporu setkání s pamětnicemi ghetta, Dagmar Lieblovou a Doris Grozdanovičovou, a také představení dětské opery Brundibár předvedené Dismanovým rozhlasovým dětským souborem.

Samotní učitelé se aktivně účastnili všech diskuzí o vzdělávání v problematice holokaustu, využívání různých zdrojů při výuce a kladli velké množství otázek. Celkově byl průběh celého semináře hodnocen velmi kladně. Jistě se můžeme těšit na další pokračování naší spolupráce.

Mezinárodní seminář pro pedagogy

Christina Chavarria (USA) představuje svůj workshop Přístupy k výuce o popírání holokaustu, listopad 2016, foto: Pavel Straka, Památník Terezín.

Christina Chavarria (USA) představuje svůj workshop Přístupy k výuce o popírání holokaustu, listopad 2016, foto: Pavel Straka, Památník Terezín.

Ve dnech 24. – 27. 11. 2016 proběhl v Památníku Terezín již 16. ročník semináře „Holokaust ve vzdělávání“, jehož se zúčastnilo 53 českých učitelů. Zatímco první stupeň celého vzdělávacího cyklu „Jak vyučovat o holokaustu“ je obsazen pouze českými lektory, na listopadový jsou zváni i přednášející ze zahraničních institucí (izraelský památník Jad Vašem, polské Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, americké United States Holocaust Memorial Museum, německý Dům konference ve Wannsee, nizozemský Dům Anny Frankové). Jejich cílem je seznámit české posluchače s metodikami a pohledem na problematiku vyučování o holokaustu ve jmenovaných organizacích. Nechyběli však již tradičně ani domácí lektoři; přítomni byli zástupci Židovského muzea v Praze, Institutu Terezínské iniciativy či Člověka v tísni, o romském holokaustu hovořil Petr Lhotka, z pořádajícího Památníku Terezín přednesli své příspěvky historici Jan Roubínek a Vojtěch Blodig.

Účastníci semináře během workshopu Marie Smutné, listopad 2016, foto: Pavel Straka, Památník Terezín.

Účastníci semináře během workshopu Marie Smutné, listopad 2016, foto: Pavel Straka, Památník Terezín.

Inspirativní bylo i představení práce žáků ze ZŠ v Trmicích u Ústí nad Labem, kteří pracovali pod vedením svých učitelek Jindřišky Waňkové a Jitky Löblové na výzkumu v rámci projektu Zmizelí sousedé (Zmizelí Langweillovi). Kromě badatelské práce představili i dva krátké animované filmy, které vycházely z práce nad tématem.

Večery byly pak věnovány umělecké tvorbě spojené s holokaustem, nejen z českého prostředí. Vedle projekce klasického filmu Alfréda Radoka Daleká cesta (1948) to bylo čtvrteční vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru za klavírního doprovodu Michala Macourka s dětskou operou Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistra. V sobotu vystoupil Jaroslav Achab Haidler z labskoústeckého divadla Činoherák s představením jednoho herce Pan Theodor Mundstock na motivy stejnojmenné novely Ladislava Fukse.

St

Seminář pro učitele v Památníku Ravensbrück 6. – 9. 10. 2016

Bývalé ubytovny dozorkyň SS v Památníku Ravensbrück, říjen 2016, foto: Martin Hemelík.

Bývalé ubytovny dozorkyň SS v Památníku Ravensbrück, říjen 2016, foto: Martin Hemelík.

Již deset let trvá spolupráce Památníku Terezín s Památníkem Ravensbrück na realizaci semináře III. stupně, který každý druhý rok probíhá v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück. Součástí tohoto čtyřdenního semináře, který se koná pod záštitou MŠMT, je také návštěva Domu konference ve Wannsee.

Účastníci zde zhlédli výstavu, věnovanou tématu holocaustu, podívali se do prostor, kde se konference v lednu roku 1942 odehrávala a zapojili se do práce v rámci workshopu na téma plánování a organizace genocidy. Na závěr proběhla diskuse o pedagogických aspektech výuky o holokaustu.

Účastníci semináře v Domě konference ve Wannsee, říjen 2016, foto: Martin Hemelík.

Účastníci semináře v Domě konference ve Wannsee, říjen 2016, foto: Martin Hemelík.

Druhý den semináře pak strávili účastníci v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück, kde se v dopolední části seznámili s aktivitami místního vzdělávacího oddělení. Zajímavým bodem programu byla také návštěva depozitáře, během níž byly připraveny k nahlédnutí archivní materiály. Odpoledne pak učitelé absolvovali fotografický workshop a navazující komentovanou prohlídku expozice. Prostor byl věnován i seznámení se s realizovanými či plánovanými projekty účastníků a diskuzi o nich. V průběhu semináře získali pedagogové mnoho nových informací a poznatků, které, dle jejich slov, určitě využijí při přípravě zajímavých hodin či projektů.

Pa

1 2 3 7

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku