Vzdělávací materiály

Elektronická verze publikace „Ghetto Terezín, holokaust a dnešek“

Ve Zpravodaji 4/2009  jsme vás informovali o nové metodické  příručce „Ghetto Terezín, holokaust a dnešek“. V současné době  je vedle tištěné formy tato publikace včetně videonahrávek přístupná také v elektronické podobě – ZDE.

 

 

Metodická příručka: Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Metodika: „Ghetto Terezín, holokaust a dnešek“"

Metodika: „Ghetto Terezín, holokaust a dnešek“

Před dvěma lety navázal Památník Terezín bližší spolupráci s USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education se sídlem v Los Angeles. Výsledkem této spolupráce bylo využití videonahrávek vzpomínek pamětníků z archivu Institutu v práci Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Kromě toho vznikla také idea vytvořit na základě zmiňovaných filmových svědectví vzdělávací materiály, které by byly primárně dány k dispozici učitelům základních a středních škol v České republice. Pro jejich zpracování byl sestaven tým skládající se z 6 osob. Vedoucími týmu se stali zástupci dvou zmiňovaných institucí (Martin Šmok za Institut a Jan Špringl za Památník) a jeho dalšími členy pak 4 učitelé, kteří dali celému projektu vnitřní náboj: Ilona Němcová z Gymnázia Jana Palacha v Mělníku, Zuzana Jirchářová z Biskupského gymnázia Varnsdorf, Jiří Čunát ze stejné školy a v neposlední řadě také Josef Märc z chomutovského gymnázia, který současně také vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tito kantoři nebyli do autorského týmu přizváni náhodou. Všichni se dlouhodobě profilují na poli aplikace nových přístupů k vyučování o holokaustu na českých školách a mají bohaté zkušenosti s prací na podobných projektech. Výsledkem práce skupiny je nově vydaná publikace Ghetto Terezín, holokaust a dnešek (2009).

Jedná se o příručku pro učitele ZŠ a SŠ, obsahující 12 metodických modelů (modelových hodin) postavených na krátkých tématických filmových klipech s výpověďmi pamětníků na přiloženém DVD, které se týkají pronásledování židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava, s akcentem na existenci terezínského ghetta. Vedle nich je součástí publikace také krátký informativní text o historii ghetta a slovníček v klipech používaných pojmů a výrazů, které byly součástí terezínské vězeňské mluvy. Tento text a slovníček si klade za cíl sloužit učitelům k základní přípravě na výuku o tématu terezínského ghetta, kterou můžou také dále obohatit studiem titulů uvedených v seznamu doporučené literatury.

Předkládané metodické modely jsou vystavěny tak, aby se daly využít kromě dějepisu i při výuce jiných předmětů. Přestože z hlediska zvoleného tématu kladou důraz na skutečnosti, které se udály v minulosti, žáci ovšem mohou jejich prostřednictvím více pochopit i současnost. Nejen z toho důvodu, že se neustále vyskytují lidé, kteří sympatizují s myšlenkami nacistických ideologů, ale i z toho důvodu, že jsou v nich protěžována i nadčasová průřezová témata, jako utváření hodnotových struktur, proces rozhodování se v krizových situacích, otázky lidské slušnosti, práva a spravedlnosti, obětování se a vztahu k bližnímu, apod.  Některé z nich si tak kladou za cíl být nápomocny sebepoznávání žáků.

Příručka bude distribuována pedagogům při pedagogických seminářích Památníku Terezín.

Šp

Pracovní listy pro školní skupiny – k samostatné práci v expozici Muzea ghetta

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín rozšiřuje své vzdělávací aktivity i za rámec seminářů, které samo pro studenty a žáky pořádá. Jeho cílem je přiblížit a zprostředkovat vhodnou formou historii bývalého terezínského ghetta a expozici Muzea ghetta i dětem a mládeži, kteří přicházejí do muzea a neúčastní se žádného semináře.

První krok byl učiněn vypracováním sady pracovních listů pro práci v expozici Muzea ghetta.     Sada je tvořena 11 pracovními listy pro studenty, brožurkou s výsledky pro pedagogický doprovod a plánkem expozice v 1. patře. Listy jsou rozděleny podle částí expozice a věnují se těmto tématům: Příprava genocidy, Vznik ghetta v Terezíně, Ghetto není konečným táborem, Zkrášlování a transporty, Život a strava, Zdravotnictví a umírání, Práce, Kultura a duchovní život, Nejmladší a nejstarší vězni v ghettu, Další osudy transportovaných, Rodinný tábor terezínských vězňů.

Jedna sada je tedy určena pro jednu školní skupinu, která se pro práci s ní rozdělí na menší skupinky; každá následně zjišťuje odpovědi na otázky ze svého listu v příslušné části expozice. Žáci a studenti mají za úkol hledat nejrůznější fakta, zamýšlet se nad souvislostmi, formulovat podle zadání vlastní úvahy o životě v bývalém ghettu.

Prezentaci výsledků je možno provést až ve škole – právě za pomoci již zmíněné brožury s výsledky. V listech je také velké množství ilustrací, které je možno použít při vlastní prezentaci a přiblížit i ostatním téma, která ta která skupina zpracovávala. Prezentace je možné udělat nejrůznějšími způsoby, jedním z nich může být např. i zpracování plakátů jednotlivými skupinami za použití ilustrací.

Se

Pracovní list k workshopu “Popírání holocaustu”

Jednou z nejhorších zkušeností lidských dějin je bezpochyby holocaust. Na první pohled se muže zdát nemožné, aby někdo o hrůzách spojených s druhou světovou válkou pochyboval či je označoval za výmysl. Hlasy popíračů holocaustu se však začaly ozývat již velmi brzy po konci války a znějí dodnes. Není tedy divu, že jeden z workshopů Vzdělávacího oddělení Památníku  Terezín se věnuje právě problematice popírání holocaustu. V nynější době vznikl k workshopu pracovní list, který se snaží nenásilnou formou seznámit žáky s problematikou antisemitismu, nacionalismu a popírání holocaustu. Studenti získají základní informace o daném tématu. Seznámí se s hlavními představiteli popírání holocaustu a jejich myšlenkami. Mohou nahlédnout do nejčastějších argumentů popíračů a vyslechnout protiargumenty s nimi spojené. V neposlední řadě se pracovní list věnuje potrestání válečných zločinů po druhé světové válce a historii státu Izrael. Tato témata byla do pracovního listu vložena vzhledem k tomu, že se k nim popírači často ve svých studiích vyjadřují. Praktická cvičení na konci listu si kladou za cíl vyzkoušet pozornost žáků a vyvolat zamyšlení nad daným problémem. Pracovní list nemá sloužit pouze jako doplněk workshopu, ale také jako samostatná učební pomůcka pro žáky středních škol.

Jo

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku