Akce PT

Terezínská tryzna 2018

Pietní akt k připomenutí poslední popravy v Terezíně dne 2. 5. 1945. Foto Radim Nytl, Památník Terezín

Pietní akt k připomenutí poslední popravy v Terezíně dne 2. 5. 1945. Foto Radim Nytl, Památník Terezín

20. května 2018 proběhla na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Terezínskou iniciativou, Federací židovských obcí v ČR, Ústeckým krajem a městem Terezín. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2018 převzal ministr kultury ČR Ilja Šmíd.

Terezínská tryzna 2018. Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Terezínská tryzna 2018. Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Tryzna byla zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění státní hymny přivítal účastníky ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a pietní akt zahájil předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Hlavní projev přednesl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček, následovala křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny byl zakončen sborem z 3. dějství opery Nabucco G. Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu.

Ve stejný den proběhlo kladení věnců na bývalém popravišti v Malé pevnosti u příležitosti výročí poslední a zároveň největší popravy, která se zde konala na samém sklonku války, 2. května 1945.

Dle tiskové zprávy PT

Memoriál Hany Greenfieldové

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Památníku Terezín 2018

Cizinec, Eliška Hlaváčková (15 let, Gymnázium Brno Slovanské náměstí), 3. kategorie – Cena Erika Poláka

Cizinec, Eliška Hlaváčková (15 let, Gymnázium Brno Slovanské náměstí), 3. kategorie – Cena Erika Poláka

6. června 2018 proběhlo v kinosále Muzea ghetta v Terezíně vyhlášení vítězů 24. ročníku literární a 22. ročníku výtvarné soutěže Memoriálu Hany Greenfieldové, které pořádá Památník Terezín, se společným tématem pro tento rok: Domov.

Inspirací pro účastníky byl osud známého politického, zároveň i židovského československého uprchlíka, kterým byl novinář a spisovatel Egon Ervín Kisch. Ten pobýval po okupaci Československa nacistickým Německem ve Francii, USA a Mexiku, odkud se po druhé světové válce vrátil zpět do vlasti.

Novinář Kisch, Michal Bláha (21 let, SŠ-COPt Uherský Brod), 3. kategorie – 2. místo

Novinář Kisch, Michal Bláha (21 let, SŠ-COPt Uherský Brod), 3. kategorie – 2. místo

Jeho osud měl vést studenty k zamyšlení se nad otázkami, co pro uprchlíky mohla tehdy znamenat ztráta domova, s jakými těžkostmi se museli v zahraničí potýkat, jak na ně nahlíželi tamní lidé, jak snadné či složité bylo se mezi ně začlenit, s jakými problémy se musejí vypořádat dnešní lidé prchající z různých důvodů ze svých domovů, co pro nás znamená domov apod.?

Veselý domov, Kateřina Pilařová (7 let, ZŠ a MŠ Chrášťany), 1. kategorie – 5. místo

Veselý domov, Kateřina Pilařová (7 let, ZŠ a MŠ Chrášťany), 1. kategorie – 5. místo

Ve školním roce 2017/2018 jsme obdrželi 978 soutěžních prací, z toho 758 výtvarných a 220 literárních.

Slavnostního vyhlášení výsledků se kromě většiny z oceněných zúčastnila řada oficiálních hostů. Zástupkyně Terezínské iniciativy, organizace bývalých vězňů terezínského ghetta, Michaela Vidláková k mladým umělcům promluvila s osobně zabarveným zamyšlením. Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové a za klavírního doprovodu Galiny Aleshkevich vystoupil s programem z děl Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka, částí Bizetovy Carmen a písní Květovaný kůň bývalých terezínských vězňů Karla Reinera a Norberta Frýda.

Oceněná výtvarná díla byla v létě 2018 k vidění na samostatné výstavě v předsálí kina Muzea ghetta. Seznamy vítězů naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

Velká válka očima malířů

letacek_vystava00výstava ke stému výročí konce
první světové války

Památník Terezín, předsálí kina Malé pevnosti
13. 9. – 28. 11. 2018

První světová válka přinesla smrt a utrpení desítkám miliónů lidí. Výstava přibližuje válečný konflikt prostřednictvím výtvarných děl ze sbírky Památníku Terezín. V první části jsou hlavními exponáty kresby a malby Theodora Lindnera a Hanse Denka, které dokumentují bojovou činnost a každodenní život rakousko-uherských vojáků z chebského 73. pěšího pluku na srbském, ruském a italském válčišti. Tento útvar bojoval na stejných frontách jako terezínský pěší pluk č. 42, k němuž bohužel nejsou v Památníku Terezín žádné výtvarné práce. Ve druhé části, která je věnována bojům československých legií do konce první světové války, jsou vystaveny cykly litografií Otty Matouška Zborov a Bachmač. Čs. legie vznikly v Rusku, Francii a Itálii jako dobrovolnická armáda bojující na straně Dohody proti Rakousku-Uhersku a Německu. Jejich úspěchy rozhodujícím způsobem přispěly k mezinárodnímu uznání práva Čechů a Slováků na samostatný stát a významně podpořily činnost československých exilových politiků. Vystavené výtvarné práce doplňuje řada dalších exponátů.

Hans Denk (* 1888 Greiz, † 1971 Heilbronn) vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni a poté se zaměřil hlavně na portrétní a plakátovou tvorbu. Od mládí žil a působil v Mariánských Lázních, kde také navrhl malířskou výzdobu ruského kostela. Za první světové války sloužil v chebském pěším pluku č. 73. Po druhé světové válce byl pravděpodobně odsunut do americké okupační zóny Německa.

Theodor Lindner (* 1882 Düsseldorf, † 1956 tamtéž) navštěvoval v letech 1902-1904 düsseldorfskou Uměleckoprůmyslovou školu. Ve své tvorbě se věnoval hlavně žánrové malbě s náměty ze života v 18. a první polovině 19. století. První světovou válku prožil, stejně jako Hans Denk, v řadách 73. pěšího pluku. Na konci června 1915 byl na ruské frontě těžce raněn, a proto v souboru výtvarných děl zachycujících válečné osudy třiasedmdesátníků chybí jeho práce z druhé poloviny roku 1915.

Otto Matoušek (*1890 Plzeň, † 1977 České Budějovice) studoval v letech 1910-1914 na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 1915 narukoval k plzeňskému 35. pěšímu pluku a odjel na ruskou frontu, kde brzy padl do zajetí. V červenci 1916 byl na základě podané přihlášky zařazen do československých legií, absolvoval důstojnický kurz a poté zastával různé velitelské funkce. Po návratu do vlasti zůstal v čs. armádě a svoji důstojnickou kariéru ukončil ze zdravotních důvodů v březnu 1938. Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje, v březnu 1943 byl zatčen a pak až do konce války vězněn. Legionářská tematika měla v jeho tvorbě významné místo.

Sbírkové oddělení Památníku Terezín

 

Setkání evropských členů International Coalition of Sites of Conscience v Památníku Terezín

Účastníci setkání při worskhopu, foto: Linda Norris.

Účastníci setkání při worskhopu, foto: Linda Norris.

Ve dnech 17. – 19. listopadu 2017 proběhlo v Památníku Terezín setkání zástupců evropských členů mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) s mottem: Inspirace nové generace. Jedním z prioritních cílů koalice je aktivně zapojovat mladé lidi do diskuse o různých událostech z historie, často i nedávné, jež se mohou jevit jako složité a problematické a nemělo by se na ně zapomínat.

Pro účastníky, kteří se do Terezína sjeli ze všech koutů Evropy, byl připraven rozmanitý program. Jeho stěžejní část byla věnována nejprve představení stávajících projektů zástupců zúčastněných organizací. Památník Terezín, jakožto jeden za zakládajících členů koalice, zde prezentoval projekty, které uvedl do života právě ve spolupráci s ICSC; poslední z nich Školákem ve válečných letech stále ještě v současné době probíhá. Následně se uskutečnila diskuse o dalším možném směřování činnosti a spolupráce ISCS a členských institucí.

Součástí setkání bylo i bližší seznámení se s prostředím Památníku Terezín, s jeho historií a s objekty, které Památník spravuje, a také vzdělávací návštěva Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, kde byli účastníci obeznámeni s jeho činností, archivem a programy pro školní mládež.

Se

Den památky obětí holokaustu v Terezíně – společný česko-německý pietní akt

Beseda s pamětníky – paní Dagmar Lieblová (vpravo) a pan Felix Kolmer (vlevo) při vzpomínkové akci ke Dni památky obětí holokaustu, Malá pevnost, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

Beseda s pamětníky – paní Dagmar Lieblová (vpravo) a pan Felix Kolmer (vlevo) při vzpomínkové akci ke Dni památky obětí holokaustu, Malá pevnost, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

24. ledna 2018 proběhla v Terezíně za účasti zástupců České republiky a Spolkové republiky Německo vzpomínková akce k uctění Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Posláním terezínského shromáždění bylo předání odkazu obětí nacizmu na současnou mladou generaci. Tu zde zastoupilo několik desítek studentů česko-německého bilingválního gymnázia Friedricha Schillera v saské Pirně.

Studenti z gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, připomínka Dne památky obětí holokaustu, Národní hřbitov, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

Studenti z gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, připomínka Dne památky obětí holokaustu, Národní hřbitov, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

V úvodu promluvil a přítomné přivítal ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Poté se ujala slova bývalá vězeňkyně terezínského ghetta, Dagmar Lieblová, na niž navázali se svými projevy právě mladí studenti gymnázia z Pirny.

Závěrem zazněla modlitba v podání drážďanského rabína Andrease Nachamy a na památku obětí byly na Národním hřbitově položeny květiny. Pro studenty a oficiální hosty poté pokračoval program prohlídkou terezínské Malé pevnosti, kde v letech 1940 – 1945 fungovala Policejní věznice Terezín, a besedou s paní Dagmar Lieblovou a Felixem Kolmerem, též bývalým vězněm terezínského ghetta.

Se

Výstava: Přírůstky do sbírky Památníku Terezín z let 2010 – 2016

Sada chirurgických nástrojů z policejní věznice v Malé pevnosti, které zřejmě patřily některému z lékařů-vězňů, Památník Terezín, PT 14139.

Sada chirurgických nástrojů z policejní věznice v Malé pevnosti, které zřejmě patřily některému z lékařů-vězňů, Památník Terezín, PT 14139.

V druhém pololetí roku 2017 proběhla v Památníku Terezín výstava, která návštěvníkům nabídla velmi zajímavý pohled do sbírkového fondu Památníku – jednalo se o představení 66 nejzajímavějších přírůstků z let 2010 – 2016 z celkových 513.
Vystavené exponáty byly výtvarně hodnotné a historicky cenné, původem z válečného i poválečného období. Převážná část válečných prací pocházela z terezínského ghetta. Výjimkou se stala malba zachycující knihařskou dílnu ve věznici v Litoměřicích. Výtvarná díla z poválečného období byla naopak tematicky různorodá.
Z trojrozměrných exponátů byly představeny předměty, které patřily osobám vězněným v koncentračních táborech (Mauthausen, Ravensbrück a Buchenwald), ve věznicích (Policejní věznice Terezín v Malé pevnosti, Mladá Boleslav), v káznici Bernau a dva pocházely také z terezínského ghetta.

Botičky, v kterých v ghettu Terezín chodil Petr Dadák (nar. 1942). Do Terezína byl deportován v březnu 1945 transportem AE 6 z Ostravy. Zde byl poté se svojí matkou až do osvobození; Památník Terezín, Památník Terezín, PT 14298.

Botičky, v kterých v ghettu Terezín chodil Petr Dadák (nar. 1942). Do Terezína byl deportován v březnu 1945 transportem AE 6 z Ostravy. Zde byl poté se svojí matkou až do osvobození; Památník Terezín, Památník Terezín, PT 14298.

Akviziční činnost sbírkového oddělení Památníku Terezín je zaměřena především na výtvarná díla a předměty vzniklé v židovském ghettu v Terezíně a v policejní věznici v terezínské Malé pevnosti. Jedná se hlavně o věci používané vězni, ale i jejich vězniteli, či které byly součástí vybavení objektů.
Celkový soubor předmětů v sbírce Památníku Terezín je však mnohem širší, a to jak z hlediska časového, tak i tematického. Sbírka obsahuje kromě výše zmíněných okruhů také výtvarné práce vytvořené již ve dvacátých a třicátých letech minulého století jako reakce na nástup fašismu a nacismu, i díla výtvarníků, kteří upozorňují na násilí a nebezpečí válek v současném světě. Trojrozměrné předměty uložené ve sbírce Památníku taktéž nesouvisejí pouze s Terezínem, ale dokumentují též život vězňů v řadě dalších koncentračních táborů, věznic a káznic.
Památníku Terezín se doposud daří získávat výtvarná díla a trojrozměrné předměty, které se stále ještě nacházejí v pozůstalosti bývalých vězňů. Donátory dnes bývají většinou děti či vnuci těch, kteří prošli v letech nacistické persekuce branami represivních zařízení. Získané předměty jsou restaurovány a konzervovány a poté prezentovány na výstavách či zapůjčovány dalším muzeím pro jejich expozice.

Se

Akce, výstavy a semináře Památníku Terezín v roce 2017

Tak jako byl loňský rok 2016 bohatý na nejrůznější akce pořádané Památníkem Terezín, i letos se můžeme těšit na řadu událostí spojených s jeho činností.

27. ledna jsme si připomenuli Den památky obětí holokaustu, a to tentokrát společnou vzpomínkovou akcí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Federace Židovských obcí v ČR, Bavorského zemského sněmu a Nadace bavorských památníků.

Uctění památky obětí holokaustu 27. ledna 2017 v prostoru bývalého krematoria v Litoměřicích, leden 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Na jaře, 24. dubna proběhne každoroční vzpomínková akce Jom ha´ šoa na paměť obětem holokaustu, během níž jsou nahlas čtena jména zemřelých, kteří byli vězněni v terezínském ghettu.

Třetí květnová neděle (letos 21. května 2017) je již neodmyslitelně spojena s Terezínskou tryznou, během které jsou uctěny oběti nacistické perzekuce. Vzpomínková akce se koná na Národním hřbitově před Malou pevností. Této slavnosti bude ovšem v prvních květnových dnech předcházet připomenutí 70. výročí založení památníku, k němuž došlo 6. května 1947.

Dne 27. června vzpomeneme výročí popravy JUDr. Milady Horákové, která byla v době nacistické perzekuce vězněna v Policejní věznici v Malé pevnosti.

17. září se pak uskuteční Tryzna Kever Avot, uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

Kromě těchto významných vzpomínkových akcí proběhne na půdě Památníku Terezín i řada výtvarných výstav. Připomenuty a představeny budou např. kresby z KT Mauthausen bývalého vězně Zbyňka Sekala, či výtvarná díla současných umělců Václava Špaleho, Patrika Hábla či Francine Mayran. Památník Terezín taktéž chystá řadu vlastních výstav, ať už se jedná o plakáty z období let 1947-2017, přírůstky sbírek Památníku Terezín či výstavu prací žáků a studentů, kteří se zúčastní výtvarné soutěže, jež je každoročně pořádána vzdělávacím oddělením Památníku Terezín.

A právě letos proběhne již XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže, tentokrát s názvem Je minulost stále živá? Své práce budou moci žáci a studenti zasílat nejpozději do 18. dubna. 7. června se pak na slavnostním vyhlášení v kině Muzea ghetta dozvíme, která díla byla oceněna.

Ve výčtu aktivit Památníku Terezín, respektive vzdělávacího oddělení nelze opomenout ani semináře pro pedagogy. Opět proběhnou semináře všech čtyř stupňů, Jak vyučovat o holokaustu, a to ve dvou termínech 17. – 19. března a 31. března – 2. dubna, oba konané v Terezíně. Na podzim se pak uskuteční II., navazující stupeň Holokaust ve vyučování taktéž v Terezíně, dále III. stupeň ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau a IV. stupeň v izraelském památníku Yad Vashem. Kromě toho je pro absolventy všech čtyř stupňů připraven i V. stupeň semináře v Polsku a Terezíně. Těší nás, že zájem o problematiku holokaustu a terezínského ghetta opět projevili učitelé z Dánska, Velké Británie a Polska, které u nás na pedagogických seminářích po roce rádi uvítáme.

Detailnější informace z průběhu většiny těchto akcí bude Zpravodaj Památníku Terezín přinášet vždy v aktuálním čísle.

Šv

1 2 3 6

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku