Události

Beit Theresienstadt v Terezíně

Pracovníci Beit Theresienstadt v Památníku Terezín, na snímku vlevo Jan Roubínek, ředitel PT, podává ruku paní Ditě Krausové (uprostřed), vpravo Tamy Kinberg, ředitelka Beit Theresienstadt. Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Pracovníci Beit Theresienstadt v Památníku Terezín, na snímku vlevo Jan Roubínek, ředitel PT, podává ruku paní Ditě Krausové (uprostřed), vpravo Tamy Kinberg, ředitelka Beit Theresienstadt. Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Ve dnech 14. – 16. května 2018 navštívila Památník Terezín velmi speciální a vítaná návštěva, a to pracovníci a průvodci izraelského památníku Beit Theresienstadt (více o památníku – Zpravodaj 1/2018).

Zaměstnanci naší spřátelené organizace se během svého pobytu v Terezíně seznámili s činností, plány a projekty památníku. Prohlédli si zdejší expozice a nemalá pozornost byla věnována také návštěvě vědeckých oddělení, diskusi a výměně zkušeností se zdejšími odbornými pracovníky.

Jedním z vrcholů setkání byla beseda s paní Ditou Krausovou, bývalou vězenkyní terezínského ghetta, která je ústřední postavou knihy Antonia G. Iturba Osvětimská knihovnice.

Se

Setkání evropských členů International Coalition of Sites of Conscience v Památníku Terezín

Účastníci setkání při worskhopu, foto: Linda Norris.

Účastníci setkání při worskhopu, foto: Linda Norris.

Ve dnech 17. – 19. listopadu 2017 proběhlo v Památníku Terezín setkání zástupců evropských členů mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) s mottem: Inspirace nové generace. Jedním z prioritních cílů koalice je aktivně zapojovat mladé lidi do diskuse o různých událostech z historie, často i nedávné, jež se mohou jevit jako složité a problematické a nemělo by se na ně zapomínat.

Pro účastníky, kteří se do Terezína sjeli ze všech koutů Evropy, byl připraven rozmanitý program. Jeho stěžejní část byla věnována nejprve představení stávajících projektů zástupců zúčastněných organizací. Památník Terezín, jakožto jeden za zakládajících členů koalice, zde prezentoval projekty, které uvedl do života právě ve spolupráci s ICSC; poslední z nich Školákem ve válečných letech stále ještě v současné době probíhá. Následně se uskutečnila diskuse o dalším možném směřování činnosti a spolupráce ISCS a členských institucí.

Součástí setkání bylo i bližší seznámení se s prostředím Památníku Terezín, s jeho historií a s objekty, které Památník spravuje, a také vzdělávací návštěva Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, kde byli účastníci obeznámeni s jeho činností, archivem a programy pro školní mládež.

Se

Den památky obětí holokaustu v Terezíně – společný česko-německý pietní akt

Beseda s pamětníky – paní Dagmar Lieblová (vpravo) a pan Felix Kolmer (vlevo) při vzpomínkové akci ke Dni památky obětí holokaustu, Malá pevnost, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

Beseda s pamětníky – paní Dagmar Lieblová (vpravo) a pan Felix Kolmer (vlevo) při vzpomínkové akci ke Dni památky obětí holokaustu, Malá pevnost, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

24. ledna 2018 proběhla v Terezíně za účasti zástupců České republiky a Spolkové republiky Německo vzpomínková akce k uctění Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Posláním terezínského shromáždění bylo předání odkazu obětí nacizmu na současnou mladou generaci. Tu zde zastoupilo několik desítek studentů česko-německého bilingválního gymnázia Friedricha Schillera v saské Pirně.

Studenti z gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, připomínka Dne památky obětí holokaustu, Národní hřbitov, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

Studenti z gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, připomínka Dne památky obětí holokaustu, Národní hřbitov, Památník Terezín, foto: Radim Nytl.

V úvodu promluvil a přítomné přivítal ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Poté se ujala slova bývalá vězeňkyně terezínského ghetta, Dagmar Lieblová, na niž navázali se svými projevy právě mladí studenti gymnázia z Pirny.

Závěrem zazněla modlitba v podání drážďanského rabína Andrease Nachamy a na památku obětí byly na Národním hřbitově položeny květiny. Pro studenty a oficiální hosty poté pokračoval program prohlídkou terezínské Malé pevnosti, kde v letech 1940 – 1945 fungovala Policejní věznice Terezín, a besedou s paní Dagmar Lieblovou a Felixem Kolmerem, též bývalým vězněm terezínského ghetta.

Se

Odhalení památníku šoa v Jindřichově Hradci

Památník šoa v Jindřichově Hradci, foto Marta Léblová.

Památník šoa v Jindřichově Hradci, foto Marta Léblová.

V neděli 21. května 2017 se na Zakosteleckém náměstí uskutečnilo slavnostní odhalení památníku obětem rasové perzekuce z let 1939 – 1945. Autor památníku, akademický sochař Vladimír Krninský, své dílo vytvořil k příležitosti 75. výročí transportu jindřichohradeckých Židů do Terezína.
Na malém prostranství náměstí se sešla asi stovka lidí – členové spolku Zikaron jako pořadatel akce, zástupci Města Jindřichův Hradec coby hlavní sponzor projektu, široká veřejnost a v neposlední řadě zástupci rodin, kteří vyjádřili vděčnost a dojetí nad tím, že jména jejich blízkých nebudou zapomenuta. Mezi hosty nechyběl ani 91 letý přímý účastník transportů pan Ing. František Fantl, jehož s naším městem spojují rodinné vazby.
Věříme, že datum 22. 5. 1942 si najde své místo mezi těmi radostnějšími květnovými výročími a že památník bude sloužit jako místo vzájemného setkávání.

Mgr. Marta Leblová, Zikaron z.s.

Výroční známky Památníku Terezín

U příležitosti připomenutí si 70. výročí založení Památníku Terezín byl současně vydán i známkový sešitek výtvarně zpracovaný Janem Ungrádem. Námětem těchto osmi známek se stala jak výtvarná díla předních českých umělců, nacházejících se ve sbírkách Památníku Terezín, tak obrázky dětí, které se v minulosti zúčastnily výtvarné soutěže vyhlašované každoročně Památníkem Terezín. Jedná se o díla těchto autorů: Fašismus (Jan Bauch), Osm vojáků (Jiří Anderle), O čem se zdálo dětem v Terezíně (Ondřej Kohout), Sussurans Quiete (Šepot ticha) (Nikola Sedlářová), Boj (Zdeněk Hošek), Válka (Emil Filla), Smutek (Nikola Kutílková) a Viděli jste to někdy (Marie Hervertová). Pro obálku sešitku byla zvolena fotografie plastiky Jiřího Sozánského s názvem Tichý nářek.

Šv

Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.

Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.


Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.

Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.

Putovní výstava Školákem ve válečných letech

Vernisáž putovní výstavy Školákem ve válečných letech na PedFUK, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Vernisáž putovní výstavy Školákem ve válečných letech na PedFUK, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání v roce 2015 zahájily společný vzdělávací projekt s názvem Školákem ve válečných letech. V první vlně se do něj přihlásilo téměř dvacet týmů a jednotlivců ze základních a středních škol. Jejich úkolem bylo badatelsky uchopit témata spojená se školním prostředím v českých zemích v letech 1938 až 1945. Výsledky bádání představuje putovní výstava, která měla svou premiéru v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (PedF UK) od 15. března do 8. května 2017. Vernisáže, již obohatila komentovaná prohlídka, promítání filmu Vyšší princip a také následná beseda s pamětníky, se účastnila celá řada významných hostí a zapojených žáků. V průběhu dvouměsíčního trvání výstavy probíhaly také přednášky o vzdělávání a výchově mládeže v podmínkách nacistického totalitního režimu, workshopy na téma menšinového školství a jeden ze zapojených školních týmů přijel na besedu se studenty a učiteli PedF UK. Po 8. květnu 2017 pak výstava zahájila svou pouť po zapojených školách, jež potrvá do konce příštího školního roku. Poté bude dána k dispozici dalším institucím se zájmem o její instalaci, aby nakonec byla rozdělena a jednotlivé panely byly zapůjčeny zúčastněným školám. Tvorba výstavy byla financována z grantu International Coalition of Sites of Conscience, vernisáž na PedF UK podpořil Nadační fond obětem holokaustu.

 Šp

Výstava o Josefu Čapkovi

Josef Čapek: Studie žen, datace pravděpodobně 1941 – 1942, Buchenwald; PT 2798, Památník Terezín.

Josef Čapek: Studie žen, datace pravděpodobně 1941 – 1942, Buchenwald; PT 2798, Památník Terezín.

7. dubna letošního roku proběhla v předsálí kina Malé pevnosti slavnostní vernisáž výstavy s názvem Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel.

Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti ředitelky Památníku Karla Čapka Kristiny Váňové a herečky Zdeňky Procházkové, která při této příležitosti přednesla několik básní z vězeňské poezie Josefa Čapka.

Sám Čapek byl během války vězněn v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen a Bergen-Belsen, kde těsně před koncem války zemřel na následky tyfového onemocnění.

Josef Čapek: Španělsko 1936 (Corrida madrileña), 1936; PT 10603, Památník Terezín.

Josef Čapek: Španělsko 1936 (Corrida madrileña), 1936; PT 10603, Památník Terezín.

Během svého věznění načrtl řadu skic, z nichž se některé nacházejí i ve sbírkovém fondu Památníku Terezín. Pro své výtvarné nadání byl v koncentračních táborech často přidělován a využíván v malířských dílnách, kde se např. podílel na tvorbě rodokmenů mužů SS. Kromě toho ale také psal poezii a překládal anglické a španělské verše.

Tato putovní výstava byla po úspěšném uvedení v Památníku Terezín ukončena 31. května 2016.

Ha

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku