Vzdělávací materiály

Workshop – Psychologické příčiny antisemitismu

Workshop „Psychologické příčiny antisemitismu“ vychází z výsledků výzkumu sociálních psychologů, kteří zkoumají psychologické procesy vedoucí ke vzniku extrémních forem násilí vůči odlišným skupinám obyvatel. V průběhu workshopu se studenti seznamují s pojmy stereotyp, rozdělování lidí do skupin (sociální kategorizace) a předsudek. Na základě získaných poznatků by měli být následně schopni pochopit, jak se mohli „obyčejní“, vzdělaní a v předchozím životě „morální“ lidé proměnit v pachatele zla, které vyústilo v hromadné vyvražďování Židů v plynových komorách. Současně by měli umět vysvětlit, proč právě Židé byli v Evropě pronásledovanou skupinou. Seznámí se i s dalšími faktory, které vytvářejí prostředí pro vznik válek a genocid. Základem metodiky workshopu je metoda hodnotového vzdělávání, která je založena na otevřené komunikaci, práci ve skupině, na společném rozhodování, stejně jako nalézání vlastních odpovědí a vede studenty ke kultivaci vnitřních hodnot a postojů.

Do

Nové pracovní listy v nabídce vzdělávacího oddělení Památníku Terezín

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Vzdělávací oddělení má nově k dispozici dva druhy pracovních listů, které jsou určeny k práci v průběhu programů pro základní školy a nižší ročníky gymnázií.

První typ pracovních listů má sloužit k propojení regionu, ve kterém studenti žijí, s bývalým ghettem Terezín. K dispozici je 15 pracovních listů k jednotlivým shromaždištím v bývalém protektorátu, ze kterých přijížděly židovské transporty do terezínského ghetta.

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Jeden zvláštní list je věnován také pohraničním oblastem, které se po Mnichovském diktátu staly součástí německé Třetí říše. Studenti se seznámí s transportní listinou a sami pod určitým číslem vyhledají osobu, o které se dozví více informací také prostřednictvím osobních dokumentů či výpovědí.

Druhý typ pracovního listu je určen pro práci při prohlídce bývalého ghetta a je zaměřen na dokreslení jeho základních funkcí – shromažďovací a průchozí, decimační a propagandistické. Najdete v něm ukázky dokumentů, úryvků z mládežnických časopisů a deníků, obrázky, které vznikly v ghettu, fotografie atp. Obrazová část je doplněna úkoly, které se vztahují k daným vyobrazením, a to vše spolu pomáhá dotvářet atmosféru bývalého ghetta.

Pa+Se

Zpřístupnění dalších databází českých vězňů na stránkách Památníku Terezín

Náhled elektronické verze Databáze českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937-1945, květen 2017

Náhled elektronické verze Databáze českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937-1945, květen 2017

V letech 2011 a 2012 jsme ve Zpravodajích Památníku Terezín (2/2011 a 4/2012) přinesli informace o nově zpracovaných vyhledávačích perzekvovaných osob, které jsou k dispozici na webových stránkách Památníku Terezín. Současně jsme informovali o možnosti vyhledávání těchto údajů i v anglickém jazyce.

Od té doby na webových stránkách přibyly další tři nové databáze, na které bychom čtenáře a badatele z řad odborníků i laiků rádi upozornili. Jedná se o:

Databázi vězňů německé vyšetřovací a vazební věznice Praha-Pankrác v Terezíně 1945

Databázi vězňů v pobočkách koncentračního tábora Flossenbürg na českém území

a

Databázi českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937-1945

Na výzkumu a excerpci údajů se podíleli zvláště pracovníci historického oddělení Památníku Terezín. Jejich záměrem je zpřístupnit jak dostupné údaje z vězeňských karet, tak postupné využití dalších pramenů a tím docílit možného rozšíření databází. V budoucnu by mělo být možné i vzájemné propojení jednotlivých vyhledávačů, včetně uveřejnění využitých pramenů přímo on-line na webových stránkách. Proces vzniku nových a doplňování stávajících databází je doposud neukončený. Informace o vězněných se neustále aktualizují a nové databáze se stále tvoří.

Šv

Nový projekt Školákem ve válečných letech

Chtěli bychom vás upozornit na vyhlášení nového žákovského a studentského projektu Památníku Terezín a jeho partnerů: Institutu Terezínské iniciativy, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Národního institutu pro další vzdělávání pod názvem Školákem ve válečných letech. Projekt má více rovin, studenti a žáci se mohou zapojit do badatelské soutěže a pátrat po historii škol v jejich okolí v letech 1938 – 1945; v případě zájmu vyjádřit se k tématu uměleckým způsobem mají zájemci možnost přihlásit se do výtvarné soutěže Památníku Terezín s touto tematikou.
Mladí badatelé budou mít příležitost se svými výzkumy předstoupit před publikum na konferenci věnované této problematice a sdílet své poznatky a zážitky, v případě IT dovedností mohou zpracovat webové stránky, na kterých budou publikovat své poznatky apod. Jednotlivé části projektu budou průběžně zveřejňovány. Sledujte web a Facebook výše zmíněných organizací a webové stránky Školákem v protektorátu.

Více informací o projektu naleznete na webu ŠKOLÁKEM V PROTEKTORÁTU.

Se

letak-svvl_2015

Medaile a pečeť Comenius-EduMedia 2013 pro projekt Památníku Terezín „Školákem v protektorátu“

Medaile Comenius EduMedia pro projekt Školákem v Protektorátu

Medaile Comenius EduMedia pro projekt Školákem v Protektorátu

Německá vědecká Společnost pro pedagogiku a informace (Die Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V.), zabývající se multimédii, vzdělávacími technologiemi a možnostmi využití medií v didaktice, uděluje od roku 1995 ceny nejlepším počinům v oblasti vzdělávání, založeným na využití informačních a  komunikačních technologiích. Ceny jsou poskytovány v několika kategoriích. Oceňovány jsou např. vzdělávací CD-ROMy, vzdělávací webové stránky, multimediální encyklopedie, slovníky, audio-knihy, projekty pro rádia, televize, divadla, počítačové hry se zaměřením na rozvoj senzomotorických dovedností a další.

Slavnostní předávání cen Comenius-EduMedia, Berlín, 20. června 2013

Slavnostní předávání cen Comenius-EduMedia, Berlín, 20. června 2013

V roce 2013 proběhlo udílení cen Comenius-EduMedia v berlínském Evropském domě již po osmnácté. Porota měla k dispozici k posouzení více než 170 vzdělávacích produktů z celé Evropy s USA. Podle nejrůznějších kritérií bylo oceněno 129 projektů cenou Comenius-EduMedia-Siegel. Z těchto oceněných porota vybrala ještě ty zcela nejlepší, kterým bylo následně přiřčeno ještě jedno, vyšší ocenění, a to Comenius-EduMedia-Medaille. V roce 2013 byla medaile udělena  16 evropským projektům.

Mezi projekty oceněnými medailí Comenius-EduMedia byl letošním roce také nový vzdělávací web Památníku Terezín „Školákem v protektorátu“ (viz Zpravodaj 1/2013). Toto ocenění je pro nás velmi potěšitelné a věříme, že webová stránka o „Školákovi“ bude užitečným pomocníkem při výuce ve školách či pro zájemce o historii školní docházky v době existence protektorátu.

Se

Školákem v Protektorátu Čechy a Morava – nový projekt Památníku Terezín

Projekt Školákem v Protektorátu Čechy a Morava vychází z myšlenky přiblížit mládeži i dospělým realitu nacistického totalitního režimu v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu, se kterým se buď každodenně setkávají, anebo se setkali v minulosti, na školním prostředí. Jeho hlavním cílem je přivést zejména školní mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení.  Kromě představení obecné situace v protektorátním školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní represe vůči české školní mládeži v době 2. světové války, v níž určitou roli sehrála i Policejní věznice Terezín v Malé pevnosti (více ve Zpravodaji 4/2011).

Pracovní listy k Muzeu v Malé pevnosti Terezín

Pracovní listy k Muzeu v Malé pevnosti Terezín

Z práce na projektu vzešly tři hlavní výstupy. Prvním je workshop „Školákem v Protektorátu Čechy a Morava“ o roli věznice gestapa v Malé pevnosti v perzekuci školní mládeže se zasazením do celkových souvislostí přístupu okupantů ke školství a dění v protektorátu. Metodika workshopu byla vypracována ve dvou verzích: pro žáky českých základních škol ve věku 12-15 let a druhá pro 16-18ti-letou středoškolskou a učňovskou mládež. Workshop je v případě zájmu pedagogů zařazován do programu školních skupin, které přijíždějí do Památníku Terezín na semináře zajišťované jeho vzdělávacím oddělením. Druhým výstupem jsou sady pracovních listů k samostatné práci v expozici Muzea Malé pevnosti pro české školní skupiny, které přijíždějí do Terezína na exkurze nezajišťované vzdělávacím oddělením a jejich pedagogové jim chtějí klasickou prohlídku muzea ozvláštnit aktivitou, která je založena na skupinové práci.

Webová stránka projektu Školákem v Protektorátu Čechy a Morava

Webová stránka projektu Školákem v Protektorátu Čechy a Morava

Třetí a zároveň hlavním výstupem projektu je webová stránka. Web je rozdělen na dvě základní části: První je určen zejména učitelům, kteří v ní objeví množství podpůrného materiálu v případě, že se rozhodnou vyučovat o protektorátním totalitním režimu na příkladu školství. Naleznou zde také metodické modely (modelové hodiny), k nimž je přiložen bohatý didaktický materiál (výpovědi pamětníků v psané i filmové podobě, fotografie, dobové dokumenty, pracovní listy apod.). Druhá část webové stránky je určena zejména školní mládeži, ovšem jejím uživatelem může být prakticky kdokoliv. Podle jednoduchého rozdělovníku se v ní každý současný školák může podle svého věku a typu navštěvované školy dostat do sekce, jež je věnována škole, do které by chodil v době Protektorátu. Texty, které jsou psány s přihlédnutím k věku uživatelů, jsou doplněny didakticky zpracovaným obrazovým materiálem i dobovými zvukovými nahrávkami. Tento materiál pochází nejen ze sbírek Památníku Terezín, ale také dalších 18 institucí, neboť tvorbě webu předcházel několikaletý výzkum a navázání spolupráce s mnoha archivy a muzei v České republice a zahraničí. Projekt byl realizován s finančním přispěním mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience, jíž je Památník Terezín akreditovaným členem.

Šp

Nový projekt Památníku Terezín – Za pomníčky

Připomínka na pochod smrti v Horní Chřibské, hromadný hrob obětí, foto: Jan Špringl

Připomínka na pochod smrti v Horní Chřibské, hromadný hrob obětí, foto: Jan Špringl

V průběhu roku 2011 probíhala první fáze práce na novém projektu Památníku Terezín s názvem Za pomníčky, jenž si klade za cíl postupně zdokumentovat současný stav míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů obětí nacismu na území dnešní České republiky a zmapovat, zda jsou na těchto místech instalovány pomníčky/pamětní desky, které připomínají jejich existenci. Zjištěné informace jsou pak zveřejňovány na speciální webové stránce, jež byla spuštěna na začátku roku 2012 (http://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/).

Snahou projektu je upozornit na méně známá místa utrpení obětí nacismu, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti tématu nebezpečí nacistické ideologie i totalitních režimů vůbec a v neposlední řadě též prohloubit historické povědomí a vědomí obyvatel sledovaných lokalit o místech, na kterých žijí. Zjištěné skutečnosti by také měly sloužit odborníkům zabývajícím se sledovaným tématem, vzpomínkovou kulturou a místy historické paměti a pedagogům, kteří je mohou využít v práci na školách.

Průzkum byl nejdříve  prováděn prostřednictvím obecních a městských úřadů v místech, kde se sledované lokality nacházejí. Jejich pracovníci byli formou dotazníku požádáni o zodpovězení otázek, které se týkaly současného stavu objektů našeho zájmu, a o pořízení fotodokumentace. Mnohdy přes ně docházelo k získání kontaktů na další místní instituce či fyzické osoby z řad pamětníků anebo regionálních badatelů, kteří se tématem zabývají. Kontaktována byla i některá vytipovaná regionální muzea, školy, apod. Shromažďování a ověřování informací tímto způsobem probíhalo zhruba v prvním pololetí roku 2011.

Po vyčerpání možností získat údaje korespondenční cestou bylo přikročeno k fázi, během níž vybraní odborní pracovníci Památníku Terezín podnikali cesty do míst, o kterých se nepodařilo shromáždit žádné aktuální údaje, anebo ke kterým nebyla získána  fotodokumentace. Do konce roku 2011 pak byly výše uvedenými způsoby shromážděny informace o přibližně 200 místech bývalých nacistických táborů a hromadných hrobů.

Výše popsaný výzkum probíhající v průběhu loňského roku byl uskutečněn za finanční podpory Nadačního fondu obětem holokaustu. Na první, průzkumnou fázi by měla navázat fáze vzdělávací. Určitým vedlejším produktem projektu by mělo být také iniciování veřejné diskuze o možném instalování pomníčků či pamětních desek v místech, kde se zatím žádné nenacházejí. V této věci se již podařilo dosáhnout určitých dílčích úspěchů, neboť na základě inspirace tímto projektem připravuje Městská část Praha 6 odhalení pamětní desky na zámečku Jenerálka.

Šp

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku